Breath of the Wild Staff

From Zelda Dungeon Wiki
Jump to navigation Jump to search
Want an adless experience? Log in or Create an account.
This article is a stub. You can help the Zelda Dungeon Wiki by expanding it.
Director Hidemaro Fujibayashi
Assistant Director Daiki Iwamoto
Game Design Kentaro Tominaga
Hiroaki Tamura
Yohei Fujino
Hiroshi Sakasai
Yasutaka Takeuchi
Eiji Mukao
Yuya Sato
Yutaka Hiramuki
Takayuki Ikkaku
Shinichi Ikematu
Mari Shirakawa
Yoichi Yamada
Kanae Nakayama
Hiroshi Ando
Naoto Murakami
Tomonori Kawazoe
Kohei Kawazoe
Yuichiro Tsumita
Emi Takano
Makoto Shimamoto
Erina Shimamoto
Takahito Sekimoto
Yuya Imagawa
Hiroshi Konishi
Script Supervisor Akihito Toda
Technical Director Takuhiro Dohta
System Architect Yuichiro Okamura
Programming Lead Kenji Matsutani
Hiroshi Umemiya
Player Programming Junya Okamoto
Camera Programming Minoru Hamaura
Enemy Programming Yosuke Sakooka
Takuma Deguchi
Chihiro Okada
Mahito Idehara
Kazuki Misu
Hiroki Omosako
Object Programming Hiroyuki Kira
Wildlife Programming Shogo Kihara
Corey Bunnell
NPC Programming Hiroto Kurano
Nobuhiro Matsumura
Event Programming Nobuhiro Sumiyoshi
Tadashi Sakamoto
Hiroki Taguchi
UI Programming Shigetoshi Kitayama
Shinji Okuda
Yuki Tanaka
Saki Nakashima
Hiroyuki Kato
Tatsuya Shinada
Naonari Fukumoto
Environment Programming Makoto Sasaki
Physics Programming Katsuhisa Sato
Takahiro Takayama
AI Navigation Programming Takahiro Okuda
Framework Programming Masashi Masuoka
Hiroyuki Taniwa
Graphics/Terrain Programming Tomohisa Saito
Atsushi Asakura
Takanori Nishino
VFX Programming Nao Ueda
Sound Programming Junya Osada
Masafumi Kawamura
Mitsuhiro Kida
Kota Wada
Takumi Sekino
Shun Hayami
System Tool Development Masatoshi Ogawa
Toshihiro Taguchi
Daiki Kimura
Landscape Modeling Tadatsugu Motomiya
Rie Kanetake
Kohei Magome
Rie Motonari
Rieko Kano
Keihan Fujii
Motoko Tohyama
Runa Sugiyama
Keiichi Watanabe
Mitsumasa Okamoto
Takashi Mikami
Megumi Yasue
Hideki Sato
Hideaki Kato
Kazumasa Kawamoto
Yuri Suga
Kazuyuki Hagiya
Satsuki Nakamura
Ayaka Kaneko
Tatsuya Shimamura
Mari Oguchi
Makiko Yamamoto
Tatsuya Ogawa
Tomomichi Higashi
Miho Mashimo
Hiromi Koda
Yusuke Suzuki
Rena Takahashi
Tomomi Hampton
Olarn Bantukul
Daiki Moroi
Takashi Tatezawa
Masato Sekiguchi
Yoshie Ishimaru
Kanae Yanai
Mari Tachibana
Mariko Murakami
Daichi Shinohara
Ryuji Tamura
Hiromine Okura
Ryota Unzai
Masanori Kitao
Makoto Tateishi
Makiko Nihari
Saki Fujimoto
Rina Yamaguchi
Daisuke Yoshioka
Hiroko Morita
Sho Midorikawa
Maki Takano
Yuka Horikawa
Kazue Miyahara
Makoto Kayano


ANIMATION

CHARACTER

PRODUCTION

UI

TECHNICAL ARTIST

PLAYER ACTION

CHARACTER ACTION


CHARACTER RIGGING

DIRECTOR


ENEMY ART


ASSISTANT DIRECTOR


PRODUCER

GAME DESIGN

GENERAL PRODUCERS

SCRIPT SUPERVISOR

TECHNICAL DIRECTOR

NOE LOCALISATION PRODUCERS

EXECUTIVE PRODUCERS

SYSTEM ARCHITECT


PROGRAMMING LEAD

PRODUCTION ART

GAMEPLAY ANIMATION

NOE TRANSLATION

CHARACTER MODELING

NOE QUALITY ASSURANCE

LANDSCAPE MODELING

NOE FRENCH VOICE DIRECTOR

VFX DESIGN

NOE FRENCH VOICE

NOE ITALIAN VOICE DIRECTOR

UI DESIGN

TITLE LOGO DESIGN

UI PROGRAMMING

ZELDA GLYPHS FONT DESIGN

ENVIRONMENT PROGRAMMING

PHYSICS PROGRAMMING

AI NAVIGATION PROGRAMMING

FRAMEWORK PROGRAMMING

SUPERVISORS

ASSISTANT PRODUCER

GRAPHICS/TERRAIN PROGRAMMING

SPECIAL THANKS


CINEMATIC ANIMATION

MOTION CAPTURE

SOUND DIRECTOR

MUSIC

SOUND DESIGN

SENIOR LEAD ARTISTS ANIMATION

JAPANESE VOICE

CHARACTER / ITEM

TECHNICAL SUPPORT

LANDSCAPE

VFX / TECHNICAL

LEAD ARTISTS STRUCTURAL

DUNGEON


ENEMY

NPCTESTING

NOA LOCALIZATION MANAGEMENT


NOA LOCALIZATION

NOA PRODUCT TESTING

ITEM / WEAPON / OBJECT ART

NOA COPY EDITING

ENGLISH VOICE DIRECTOR

ENGLISH VOICE

WILDLIFE ART

NOA SPANISH VOICE DIRECTOR

NPC ART

NOA SPANISH VOICE

LANDSCAPE ART

NOE LOCALISATION MANAGEMENT

STRUCTURAL ART

DUNGEON ART

PLAYER PROGRAMMING

VEGETATION ART

CAMERA PROGRAMMING

ENEMY PROGRAMMING

OBJECT PROGRAMMING

WILDLIFE PROGRAMMING

NOE ITALIAN VOICE

NPC PROGRAMMING

NOE GERMAN VOICE DIRECTOR

NOE GERMAN VOICE

EVENT PROGRAMMING

NOE SPANISH VOICE DIRECTOR

NOE SPANISH VOICE


GANON BATTLE ILLUSTRATION

NOE RUSSIAN VOICE DIRECTOR

TITLE SCREEN ILLUSTRATION

NOE RUSSIAN VOICE

CINEMATIC DIRECTOR

PRODUCTION ASSISTANTS

ASSISTANT CINEMATIC DIRECTOR

ASSOCIATE MANAGEMENT