Yushi Ozeki

Want an adless experience? Log in or Create an account.
Yushi Ozeki

Games

Position

Manual Editor

Yushi Ozeki was an employee of Nintendo, who worked on Ocarina of Time, where he is credited as a Manual Editor.

Release Game Credit(s)
1998 Ocarina of Time Manual Editor